Makaleler

Yenilenen Kira Dönemine İlişkin Kira Bedelinin Belirlenmesi

Mevcut durum itibarıyla ülkemizde yaşanan yüksek enflasyondan her sektörün etkilendiği gibi gayrimenkul piyasası da etkilenmiştir. Gayrimenkul maliki, kiraya veren, kira bedelini yükseltme gayretindeyken kiracı ise halihazırda oturmuş olduğu evin, piyasa bedellerinin altında olması sebebiyle kendini biraz da olsa şanslı hissetmektedir. Bu his, ev sahibi tarafından gelen bir arama veya kısa…

Basit Yargılama Usulü

17/10/2019 Tarihinde 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23 ve 25. maddeleriyle, 02/7/2012 Tarihinde ve 6352 Sayılı Kanun’un 105. maddesiyle ilga edilen 250, 251, 252. maddeler, başlıkları ile birlikte yeniden düzenlenmiş, ceza muhakemesi sistemimize “seri muhakeme usulü” ve “basit yargılama usulü” dahil edilmiştir. Basit…

Bir Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Meşru Savunma

Meşru savunma hali 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun’da “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında düzenlenmiş olmakla birlikte hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilen bir kurumdur. Bu kurumun hukuki temeli, insanın gerek kendisinin gerekse bir başkasının hakkına yönelen veya tehdit oluşturan durumların varlığı halinde doğasında var olan koruma içgüdüsüdür.…

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.189/2’ye göre: “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz”. Aynı doğrultuda Anayasanın 38. maddesinin altıncı fıkrasında da kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği düzenlenmiştir. Burada kanun koyucu tarafından hukuka aykırı delillerin değerlendirilemeyeceği açıkça belirtilmiş…

Ceza Hukukunda Haksız Tahrik

Haksız tahrik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Maddede “(1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde…

Maddi Hasarlı Trafik Kazası ve Sonrasındaki Hukuki Süreç

Bir gün aracınıza binip güzel havanın keyfini çıkarmak için dolaşmaya çıktığınızda, başka bir aracın sebebiyet vermesiyle trafik kazasına karışabilirsiniz. Ülkemizde karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır.…

Haksız Şartın Unsurları

A-) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNA DAİR HAKSIZ ŞARTIN TANIMI Haksız şart kavram olarak, “adil olmayan” ya da “kötüye kullanılabilir sözleşme şart veya hükümleri” anlamına gelmektedir . Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan…

Kat Mülkiyeti Kanuna Tabi Bağımsız Bölümlerin Harici Satışı

Türk hukuk sistemimizde genel kural, sözleşmelerin yapılmasının bir şekil şartına bağlı olmamasıdır. Bu husus 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 12. maddesinde belirtilmiştir. TBK 12. maddesi hükmüne göre, “Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir”. Kural, sözleşmelerin yapılmasının herhangi bir şekle bağlı olmaması olmakla birlikte kanunda belirli sözleşmeler için…

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Çocuk Olmak

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun tanımlar başlıklı altıncı maddesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerini de göz önünde bulundurarak “çocuk” deyiminden henüz on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin anlaşılması gerektiğine dair bir tanıma yer vermiştir. Yaş küçüklüğü, kusurluluğu etkileyen bir hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, kişinin doğruyu yanlıştan ayırt edebilme…